SPRZT REHABILITACYJNY
sprzt rehabilitacyjny

BEZPATNY KATALOG

sprzt rehabilitacyjny

SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

Jeli chcesz by na bieco informowany o aktualnych promocjach i nowociach dodaj swj email:

 REGULAMIN

Regulamin serwisu MEDYK.BIZ


 

Definicje i informacje oglne
 1. Internetowy Serwis "Medyk.biz", dziaajcy pod adresem:
  www.medyk.biz
  prowadzony jest przez Sprzedawc:

  ADVERTI Spka z Ograniczon Odpowiedzialnoci Spka Komandytowa z siedzib w odzi 90-755, al. 1 Maja 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla odzi rdmiecia w odzi Wydzia XX Gospodarczy ? KRS pod numerem KRS 0000408684, NIP: 727-278-60-01, Regon: 101366243


 2. z ktrym kontaktowa mona si pod poniszymi danymi kontaktowymi:

  tel.(42) 633-81-61
  tel.(42) 633-81-62
  fax (42) 633-81-63
  tel.kom. 604-09-59-34
  e-mail:adverti@adverti.pl

 3. Nazwy producentw i marki fabryczne nale do ich wacicieli i prezentowane s na stronach sklepu wycznie w celach informacyjnych.

 4. Informacje zawarte na stronach serwisu nie s ofert handlow w myl przepisw prawa handlowego.

 5. Po zoeniu zamwienia kwoty, koszty transportu oraz dostpno towaru zostanie zweryfikowana. Zostan Pastwo poinformowani o cakowitych kosztach zamwienia i moliwoci realizacji. Po otrzymaniu penych informacji bd mogli Pastwo podj decyzj czy decyduj si Pastwo na realizacje zamwienia.

 6. Ceny podane przy kadym produkcie s obowizujce do czasu wyczerpania zapasw magazynowych.

 7. Ceny wszystkich widocznych na stronach serwisu internetowego towarw s cenami brutto (zawier podatek VAT)

 8. Wszystkie produkty dostpne w naszej ofercie s fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostay legalnie wprowadzone na rynek polski.

 9. Skada zamwienie mog tylko i wyczenie osoby penoletnie.

 10. Umowa zawarta pomidzy Klientem a Sprzedawc dotyczca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamwienia. Miejscem spenienia wiadczenia zwizanego z zakupem produktw jest adres dostawy (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) wskazany przez Klienta, z zastrzeeniem produktw odbieranych osobicie przez Klientw.

 11. Zamwione towary s dostarczane wycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 12. Sprzedawca dooy wszelkich stara, aby towary przedstawiane na stronie internetowej zgadzay si z aktualn ofert asortymentow. Cz towarw jest dostpna w magazynie Sprzedawcy (informacja dostpna u Sprzedawcy po kontakcie z dziaem handlowym), natomiast inne wymagaj sprowadzenia od dostawcw. Na wypadek niedostpnoci caoci lub czci towaru objtego zamwieniem, sprzedawca szybko powiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapaty ceny przez Klienta oraz braku zgody na przeduony termin realizacji, zwrci ca otrzyman sum pienin. Cz towarw z uwagi na fakt, i s wykonywane na zamwienie pod konkretne wymogi klienta lub wymagaj sprowadzenie od dostawcw, nie s dostpne na magazynie.

 13. Czas dostawy produktw jest zalemy od zamwionego asortymentu. Termin otrzymania przesyki to kadorazowo czas skompletowania zamwienia powikszony o czas dostawy. Informacje o orientacyjnym czasie realizacji zamwienia mona uzyska u naszych konsultantw. Z uwagi na fakt, i cze produktw jest wykonywanych na zamwienie lub sprowadzanych z zagranicy pod konkretne zamwienie klienta, termin realizacji moe ulec wydueniu. Maksymalny czas realizacji nie powinien przekroczy 60 dni.

 14. Gwarancja standardowa dla Konsumentw wynosi 24 miesice natomiast dla pozostaych odbiorcw 12 miesicy.

 15. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowizujcych przepisw prawa. W przypadku sprzeday niebdcej sprzeda konsumenck, wycza si przepisy o rkojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 16. Reklamacje z tytuu rkojmi mona zoy m.in. w formie elektronicznej na adres reklamacje@adverti.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w grnej czci Regulaminu. Informacj o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki naley wysa produkt zostan podane po otrzymaniu zgoszenia.

 17. Czas rozpoznania reklamacji przez Sprzedawc z tytuu rkojmi wynosi 14 dni od daty jej otrzymania w prawidowej postaci.

 18. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadajcej osobowoci prawnej, wszelkie czynnoci tego podmiotu, moe dokona wycznie osoba, ktra jest upowaniona do dokonywania w imieniu podmiotu wszelkich czynnoci zwizanych z realizacj zamwienia.

 19. W przypadku realizacji wnioskw NFZ klient jest zobowizany do osobistego stawiennictwa w siedzibie Sprzedajcego(zgodnie z wymogami NFZ). Nie przyjmujemy zamwie na odlego. Zamwienia refundowane przez NFZ mona zoy wycznie w siedzibie Sprzedawcy.

 20. Zgodnie z ustaw z dnia 29 lipca 2005 roku o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujcy nabywajc sprzt elektroniczny lub elektryczny, ma prawo zwrci stary (zuyty) sprzt, na wasny koszt, do siedziby Sprzedajcego, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedajcego.

 21. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowizuj od dnia 25.05.2018

 22. W sprawach nieuregulowanych waciwe jest prawo polskie.

 

 

Skadanie zamwienia
 1. Zamwienia s przyjmowane faxem pod numerem (42) 633-81-63, listownie, bd na dane przedstawione w dziale "Kontakt".

 2. Po zoeniu zamwienia, klient jest zobowizany potwierdzi zamwienie telefonicznie pod numerem (42) 633-81-61.

 3. Z uwagi na rnorodno towarw, towary wykonywane na zamwienie, chc optymalizacji przesyki w celu obnienia kosztw wysyki i inne czynniki, nie jest moliwe prezentowanie kosztw transportu na naszej stronie www. W momencie potwierdzania zamwienia klient zostanie poinformowany w formie emailowej o cakowitych kosztach zamwienia wraz z kosztami transportu, jak rwnie o terminie realizacji zamwienia.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamwienia jest:
  - przesanie poprawnego zamwienia
  - przedpata w wysokoci 100% cakowitej wartoci zamwienia wraz z kosztami transportu
  - dostpno zamawianych towarw

 5. Zamwienia mona skada przez ca dob poczt email na adres adverti@adverti.pl. 

 6. Klient moe wprowadzi zmiany w zamwieniu do momentu potwierdzenia zamwienia przez Sprzedawc.

 

 

Realizacja zamwienia
 1. Zamwienia s realizowane od poniedziaku do pitku.

 2. Dostawa towaru odbywa si midzy innymi za porednictwem firmy kurierskiej.

 3. Koszty przesyki ponosi Klient zgodnie z obowizujcym w dniu nadania przesyki cennikiem.

 4. W MOMENCIE ODBIERANIA SPRZTU OD KURIERA PROSIMY UWANIE SPRAWDZI CZY NIE ZOSTA ON USZKODZONY W TRAKCIE TRANSPORTU, A JESLI TAK SI STAO PROSIMY O SPISANIE ODPOWIEDNIEGO PROTOKOU Z KURIEREM (W MOMENCIE ODBIERANIA PRZESYKI).

 

 

Konsumenci - osoby fizyczne
 1. Za konsumenta uwaa si osob fizyczn dokonujc czynnoci prawnej niezwizanej bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow.

 2. Zgodnie z ustaw z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z pzn. zm.) Kupujcy bdcy konsumentem ma prawo odstpi od zawartej umowy sprzeday w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny - informacja nie dotyczy:
  - towarw wykonywanych na zamwienie w ktrych klient specyfikuje pewne cechy produktu(wybr kolorw produktu, wymiarw produktu, opcji dodatkowych montowanych na specjalne yczenie klienta itp.)
  - towarw nieprefabrykowanych, wyprodukowanych wedug specyfikacji klienta lub sucych zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb
  - towarw ulegajcych szybkiemu zepsuciu lub majce krtki termin przydatnoci do uycia
  - towarw dostarczanych w zapiecztowanym opakowaniu, ktrej po otwarciu opakowania nie mona zwrci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldw higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu
  Kupujcy ma obowizek naleycie zabezpieczy odsyany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeeli dostarczony towar jest niekompletny, bdz nosi lady uytkowania, wykraczajce poza zwyky zarzd rzecz, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu cakowitych kosztw zamwienia.

 3. Towary wykonywane na zamwienie to midzy innymi wszystkie towary z naszej oferty w ktrych klient wybiera kolorystyke elementw lub wymiary produktu.
 4. Wszelkie transakcje z konsumentami (osobami fizycznymi) s realizowane zgodnie z ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny: kliknij aby zobaczy tre ustawy

 5. Przed odesaniem towaru prosimy o wczeniejsze zgoszenia tego faktu Sprzedawcy oraz ustalenia miejsca odsyki towaru. Dane do kontaktu znajduj si w dziale "Kontakt".

 6. Prawo odstpienia od umowy

 7. Konsument ma prawo odstpi od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 8. Termin do odstpienia od umowy wygasa po upywie 14 dni od dnia w ktrym Konsumnet wszed w posiadanie rzeczy lub w ktrym osoba trzecia inna ni przewoznik i wskazana przez Pastwa wesza w posiadanie rzeczy.

 9. Aby skorzysta z prawa odstpienia od umowy, musz Pastwo poinformowa nas (ADVERTI Spka z Ograniczon Odpowiedzialnoci Spka Komandytowa z siedzib w odzi 90-755, al. 1 Maja 87, tel.(42) 633-81-61, tel.(42) 633-81-62, fax (42) 633-81-63, tel.kom. 604-09-59-34,e-mail:reklamacje@adverti.pl) o swojej decyzji o odstpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego owiadczenia (na przykad pismo wysane poczt, faksem lub poczt elektroniczn).

  Mog Pastwo skorzysta z wzoru Formularza Odstpienia od Umowy, jednak nie jest to obowizkowe:

  - Formularz odstpienia w formacie PDF
  - Formularz odstpienia w formacie DOC - WORD
  - Formularz odstpienia w formacie SXW - OPEN OFFICE

  Jeeli skorzystaj Pastwo z tej moliwoci, przelemy Pastwu niezwocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstpieniu od umowy na trwaym noniku (na przykad poczt elektroniczn). W przypadku problemw z pobraniem lub otwarciem formularza prosimy o kontakt ze Sprzedawc.

 10. Aby zachowa termin do odstpienia od umowy, wystarczy, aby wysali Pastwo informacj dotyczc wykonania przysugujcego Pastwu prawa odstpienia od umowy przed upywem terminu do odstpienia od umowy.

 11. Skutki odstpienia od umowy
 12. W przypadku odstpienia od niniejszej umowy zwracamy Pastwu wszystkie otrzymane od Pastwa patnoci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjtkiem dodatkowych kosztw wynikajcych z wybranego przez Pastwa sposobu dostarczenia innego ni najtaszy zwyky sposb dostarczenia oferowany przez nas), niezwocznie, a w kadym przypadku nie pzniej ni 14 dni od dnia, w ktrym zostalimy poinformowani o Pastwa decyzji o wykonaniu prawa odstpienia od niniejszej umowy. Zwrotu patnoci dokonamy przy uyciu takich samych sposobw patnoci, jakie zostay przez Pastwa uyte w pierwotnej transakcji, chyba e wyraznie zgodzilicie si Pastwo na inne rozwizanie; w kadym przypadku nie ponios Pastwo adnych opat w zwizku z tym zwrotem.

 13. Prosz odesa lub przekaza nam rzecz, niezwocznie, a w kadym razie nie pzniej ni 14 dni od dnia, w ktrym poinformowali nas Pastwo o odstpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeeli odel Pastwo rzecz przed upywem terminu 14 dni.

 14. Bd Pastwo musieli ponie bezporednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku rzeczy, ktre ze wzgldu na swj charakter rzeczy te nie mog zosta w zwykym trybie odesane poczt koszt zwrotu moe wynie maksymalnie do 1000 PLN za jeden produkt. Dokadny koszt zwrotu mona otrzyma po uprzednim przesaniu zapytania na adres reklamacje@adverti.pl podajc produkty ktre chc Pastwo zwrci.

 15. Odpowiadaj Pastwo tylko za zmniejszenie wartoci rzeczy wynikajce z korzystania z niej w sposb inny ni byo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 16. Wszelkie spory zwizane z usugami wiadczonymi przez Sprzedawc bd rozstrzygane przez sdy powszechne.

 

 

Reklamacje
 1. Reklamacje mog by skadane midzy innymi na adres poczty elektronicznej reklamacje@adverti.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w grnej czci Regulaminu

 2. Koszt dostawy towaru do serwisu oraz koszty odbioru ponosi Kupujcy.

 3. Przed odesaniem produktu do naprawy, prosimy o kontakt z nasz firm celem potwierdzenia adresu punktu serwisowego oraz procedury reklamacyjnej.

 4. W celu usprawnienia realizacji naprawy do przesyki naley doczy pismo z dokadnym opisem usterki oraz Pastwa dane kontaktowe.

 5. Zgodnie z ustaw z dnia 29 lipca 2005 roku o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujcy nabywajc sprzt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrci stary (zuyty) produkt, na wasny koszt, do placwki Sprzedajcego po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedajcego.

 6. W przypadku sprzeday towaru w obrocie midzy przedsibiorcami - na podstawie art. 558 &1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r., poz 121) - strony wyczaj odpowiedzialno sprzedawcy z tytuu rkojmi.

 


W TROSCE O KLIENTA
Jeli masz uwagi odnonie realizacji zamwienia lub sposobu obsugi naszych handlowcw, prosimy o przesanie informacji na adres: reklamacje@adverti.pl
Informacja zostanie przekazana bezporednio do Kierownika Dziau Handlowego.

 

Ochrona danych osobowych Klientw

Wszelkie przetwarzanie danych odbywa si zgodnie z nastpujcymi aktami prawnymi:

- ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych)


Zgodnie z obowizkiem informacyjnym RODO (ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych)) Informujemy, i:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ADVERTI Spka z Ograniczon Odpowiedzialnoci Spka Komandytowa z siedzib w odzi 90-755, al. 1 Maja 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla odzi rdmiecia w odzi Wydzia XX Gospodarczy pod numerem KRS 0000408684, NIP: 727-278-60-01, Regon: 101366243, zwana dalej Spk

 2. W zalenoci od udzielonych zgd Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mog by m.in. w celu sprzeday produktw, usug, korespondencji elektronicznej, przesyania wiadomoci marketingowych oraz przeprowadzania analiz przez Spk

 3. Administrator moe przetwarza nastpujce dane: nazwiska i imiona, adres patnika, adres dostawy, numer PESEL, numer NIP, adres IP, numery telefonw, adresy e-mail. Jeeli wymagaj tego przepisy prawne, moemy wymaga od Pastwa podania innych danych niezbdnych np. ze wzgldw rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 4. dane osobowe mog by udostpniane przez Spk dostawcom, firmom kurierskim i transportowym tylko i wycznie w celu realizacji zamwie. Dane mog by rwnie przekazywane do NFZ, PCPR, MOPS i innych instytucji/firmy realizujcych dofinansowanie do danego zamwienia (tylko w przypadku jeli takie dofinansowanie jest realizowane), firmom wsppracujcych przy realizacji kampanii marketingowych, firmom zapewniajcym badania analityczne/statystyczne, firmom zapewniajcym wizi spoeczne, firmom zapewniajcym usugi patnicze, instytucjom publicznym w przypadku kontroli.

 5. Pastwa dane osobowe mog by przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, ktrymi s standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj Europejsk.

 6. podanie danych osobowych jest niezbdne do realizacji zamwie produktw i usug w Spce, umoliwienia wiadczenia usugi drog elektroniczn oraz penego korzystania z serwisw internetowych Spki, obsugi reklamacji, zakadania i zarzdzania Twoim kontem lub kontami, obsugi zgosze oraz zapewnienia obsugi Twojego konta, transakcji, rozwizywania problemw technicznych, kontaktowania si z Pastwem, obsuga Twoich wiadomoci skierowanych w szczeglnoci do biura obsugi klienta oraz przez formularz kontaktowy i email, gdy nie s one zwizane wprost z wykonaniem umowy, windykacji nalenoci, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celw archiwizacyjnych, prowadzenia postpowa sdowych, arbitraowych i mediacyjnych, zapewnienia rozliczalnoci (wykazania spenienia przez nas obowizkw wynikajcych z przepisw prawa). Jestemy rwnie zobligowani do przechowywania Pastwa danych w myl przepisw podatkowych i rachunkowych.

 7. Pastwa dane osobowe mog by przetwarzane w sposb zautomatyzowany (w tym profilowanie).

 8. Pastwa dane otrzymalimy w zwizku ze zoeniem zamwienia w Spce lub wysaniem zapytania lub korzystaniem z naszych serwisw internetowych

 9. Pastwa dane mog by przetwarzane do 10 lat lub do czasu wycofania przez Pastwa zgody, z wyczeniem sytuacji kiedy musz by przechowywane duej ze wzgldu na obowizujce przepisy prawne

 10. posiada Pani/Pan prawo dostpu do treci swoich danych osobowych, prawo dostpu, sprostowania oraz usunicia Pastwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a take prawo do wyraenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pastwa danych osobowych.

 11. Maj Pastwo prawo zoy skarg w zwizku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, ktrym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres pocztowy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 12. podanie Spce danych osobowych jest dobrowolne.

 13. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: ado@adverti.pl lub adres pocztowy ADVERTI Sp. z o.o. Sp.K. (z dopiskiem Administrator Danych Osobowych), al. 1 Maja 87, 90-755 d

 14. Wszelkie przetwarzanie danych odbywa si zgodnie z nastpujcymi aktami prawnymi:
  ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych)

 15. Pastwa dane osobowe mog by przetwarzane w sposb zautomatyzowany (w tym w profilowanie).

 16. Kupujcy wyraa zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamwienia, w celu realizacji zoonego zamwienia. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, e przysuguje Pastwu prawo dostpu do treci swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo dania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych ado@adverti.pl

 17. Kupujcy wyraa zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamwienia, w celu prowadzenia konta w sklepie firmy ADVERTI Spka z Ograniczon Odpowiedzialnoci Spka Komandytowa. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, e przysuguje Pastwu prawo dostpu do treci swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo dania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych ado@adverti.pl

 18. Kupujcy ma prawo do wgldu w przechowywane przez Sprzedawc dane osobowe, ich zmiany oraz cakowite usunicie z bazy. Nie dotyczy to sytuacji opisanych w USTAWIE o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994. wraz z pniejszymi zmianami. (Art.74) oraz innych przepisw obligujcych do przechowywania danych.

 19. Zasady Polityki Prywatnoci dostpne w zakadce "Polityka Prywatnoci"

 

 

Promocje

 


Okulary ochronne do lasera - 2 szt.
Okulary ochronne do lasera - 2 szt.
Cena: 790.00 z brutto
Promocja:
726.80 z brutto
 MEDOTTI Deska Ortopedyczna 3
MEDOTTI Deska Ortopedyczna 3
Cena: 1,200.00 z brutto
Promocja:
625.00 z brutto
 Szafa kartotekowa AT4/3
Szafa kartotekowa AT4/3
Cena: 1,537.50 z brutto
Promocja:
1,306.88 z brutto
 HEINE Cinieniomierz GAMMA G5 kpl. latex-free, mankiet dla dzieci, w mikkim etui
HEINE Cinieniomierz GAMMA G5 kpl. latex-free, mankiet dla dzieci, w mikkim etui
Cena: 345.55 z brutto
Promocja:
328.27 z brutto
 St rehabilitacyjny WSR B E
St rehabilitacyjny WSR B E
Cena: 5,198.00 z brutto
Promocja:
4,678.19 z brutto
 St rehabilitacyjny JVSJSR
St rehabilitacyjny JVSJSR
Cena: 2,366.00 z brutto
Promocja:
1,892.80 z brutto
 Aparat KTG 1
Aparat KTG 1
Cena: 6,200.00 z brutto
Promocja:
3,440.01 z brutto
 Ostatnio wyszukiwane:

1. vertetrac
2. Pionizator
3. fotel lekarski
4. kl-1
5. MEDOTTI
6. slw
7. wzek reanimacyjny
8. pediatryczna
9. okulary
10. WTKLAB-IKA-081


ramka
sprzt medyczny
 
 kreski Skadane Stoy do Masau
 kreski Autoklawy
 kreski Balkoniki do Chodzenia
 kreski Bienie
 kreski Bioptron
 kreski Cieplarki Laboratoryjne
 kreski Cinieniomierze
 kreski CPAP
 kreski Czujniki do Pulsoksymetru
 kreski Defibrylatory
 kreski Detektory Ttna Podu
 kreski Diatermia
 kreski Diatermie Chirurgiczne
 kreski Drabinki Gimnastyczne
 kreski Elektrokardiografy
 kreski Elektroterapia
 kreski Ergometry
 kreski Fitness
 kreski Fotele Masujce
 kreski Fotele Rehabilitacyjne
 kreski Gimnastyka
 kreski Holtery
 kreski Hydroterapia
 kreski Inhalatory
 kreski Kardiotokografy
 kreski Komory Bada Cieplnych
 kreski Klkosiady
 kreski Koncentratory Tlenu
 kreski Kriochirurgia
 kreski Krioterapia
 kreski Krzesa
 kreski Ksztaltki
 kreski Lampy Antydepresyjne
 kreski Lampy Bakteriobjcze
 kreski Lampy Naczoowe
 kreski Lampy na uszczyc
 kreski Lampy Operacyjne
 kreski Laseroterapia
 kreski Leanki
 kreski aweczki Gimnastyczne
 kreski ka rehabilitacyjne
 kreski Maty do Masau
 kreski Maty Gimnastyczne
 kreski Materace
 kreski Magnetoterapia
 kreski Meble Medyczne
 kreski Nauka Chodu
 kreski Negatoskopy
 kreski Nosze Ratownicze
 kreski Oftalmoskopy
 kreski Parawany
 kreski Pionizatory
 kreski Piki Rehabilitacyjne
 kreski Podnoniki Rehabilitacyjne
 kreski Podoskopy
 kreski Pompy Podcinieniowe
 kreski Prby Wysikowe
 kreski Przyrzdy Diagnostyczne
 kreski Pulsoksymetry
 kreski Rotory
 kreski Rzemienie
 kreski Skadane Stoy do Masau
 kreski Spirometry
 kreski Sprzt Laboratoryjny
 kreski Ssaki medyczne
 kreski Stacjonarne Stoy
 kreski Stetoskopy
 kreski Sterylizatory
 kreski Stojak na Kroplwki
 kreski Stoy Izokinetyczne
 kreski Stoy Rehabilitacyjne
 kreski Suszarki Laboratoryjne
 kreski wiatoterapia
 kreski Tablice do wicze manualnych
 kreski Taborety
 kreski Tamy
 kreski Terapia Podcinieniowa
 kreski Terapia Uciskowa
 kreski Sonoterapia
 kreski Terapuls
 kreski Termometry
 kreski Termoterapia
 kreski Torby Medyczne
 kreski Trakcja Krgosupa
 kreski Trenery Doni
 kreski UGUL
 kreski Urzdzenia do Masau
 kreski Ustniki jednorazowe do spirometrw
 kreski Wagi
 kreski Wagi dla Niemowlt
 kreski Wzki Inwalidzkie
 kreski Wzki Inwalidzkie Elektryczne
 kreski Wyposaenie Gabinetw
 kreski Wzrostomierze
ramka
ramka

Informacja zawarta na stronie www nie jest ofert handlow w myl przepisw prawa handlowego.

Copyright C 2003-2012 Sprzt Rehabilitacyjny